สมัครงาน

พนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนบริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาบริษัทฯ จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ภายใต้กรอบความคิดของผู้บริหารที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง

ยินดีต้อนรับสู่ เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย

อบรมการทำงานเป็นทีมนอกสถานที่

อบรมการทำงานเป็นทีมนอกสถานที่

อบรมการทำงานเป็นทีมนอกสถานที่

อบรมการทำงานเป็นทีมนอกสถานที่